Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Cập nhật ngày 02/02/2024

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 12/03/2024

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác