Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 06/07/2023

Cập nhật ngày 06/07/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ngày 06/07/2023.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác