Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Cập nhật: 12/04/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồngc cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác