Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Cập nhật: 12/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và các tài liệu kèm theo.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác