Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: DANH SÁCH TỔNG HỢP ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Đăng lần đầu ngày 01/04/2024, được cập nhật cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử cho các ứng viên để bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và xin thông báo tới Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên như sau:

Tổng hợp danh sách ứng viên bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm:

(1)        Ông: Đỗ Hữu Hạ

Ngày tháng năm sinh:  06/11/1955

CMND số: 013552551 ngày cấp: 26/05/2012 nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ: 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(2)        Bà: Nguyễn Thị Hà

Ngày tháng năm sinh:  17/05/1958

CCCD số: 031158004563 ngày cấp: 10/05/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(3)        Ông: Đỗ Hữu Hậu

Ngày tháng năm sinh:  19/12/1984

CCCD số: 031084000011 ngày cấp: 22/08/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

(4)        Ông: Nguyễn Thế Hùng

Ngày tháng năm sinh:  28/10/1975

CCCD số: 031075007706 ngày cấp: 07/05/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng

(5)        Bà: Nguyễn Thị Kim Phụng - ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT

Ngày tháng năm sinh:  10/04/1994

CCCD số: 031194003679 cấp ngày: 05/01/2023 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 62 Hàng Gà, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng

 

Tổng hợp danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

(1)        Bà: Phùng Thị Thu Hương

Ngày tháng năm sinh:  28/07/1970

CCCD số: 031170018668 ngày cấp: 23/11/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng

(2)        Ông: Nguyễn Trọng Cường

Ngày tháng năm sinh:  25/08/1976

CCCD số: 031076026191 ngày cấp: 28/06/2022 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 103/68 Ngô Quyền, Hải Phòng

(3)        Bà: Bùi Thị Trà

Ngày tháng năm sinh:  20/01/1975

CCCD số: 034175014624 ngày cấp: 28/06/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 21/236 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

 

Hồ sơ của các ứng viên xem tại file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác