Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đăng lần đầu ngày 21/03/2024, được cập nhật cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Thư mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Chi tiết xem tại file kèm theo.

Trân trọng./.

Tin tức khác