Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu phát hành

Cập nhật: 19/10/2015

Ngày 19/10/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ. Chi tiết như file đính kèm.

Tải tài liệu

- nq 16 hdqt ngay 19.10.201520151019134855.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác