Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cập nhật: Ngày 12/03/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác