Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty

Cập nhật: 27/10/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin thông báo Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty. Chi tiết như file đính kèm.

Tải tài liệu

- bb nq 18 gop von thanh lap cong ty 26.10201510289245.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác