Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 - Công ty CP ĐT Dịch Vụ Hoàng Huy-HHS

Ngày 14/10/2013 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy-HHS tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của HHS.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông gia dự đại hội lần này là: 18 người, tương ứng với 33.368.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2013

Hình ảnh ĐHĐCĐ bất thường 2013

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác