Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016

Cập nhật: 28/11/2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Tải tài liệu

- bb nq hdqt ve to chuc dhdcd thuong nien 20162015112882942.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác