Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BIÊN BẢN HỌP HĐQT V/V BẦU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Cập nhật: Ngày 26/04/2019

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác