Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BIÊN BẢN HỌP HĐQT V/V MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Cập nhật: Ngày 08/07/2019

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

(HHS)

Tin tức khác