Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 - Công ty CP ĐT Dịch Vụ Hoàng Huy-HHS

Ngày 28/01/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - HHS tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 tại Hội trường Tầng 11 - Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Ngày 28/01/2015 Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy-HHS tổ chức chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HHS.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 57.364.241 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 39.084.512 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại  Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 68,13%

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Hình ảnh ĐHĐCĐ HHS 2015

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác