Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Biên bản, Nghị quyết và Thông báo của HĐQT về bổ sung chương trình ĐHĐCĐ TN 2016

Cập nhật: 29/01/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin trân trọng thông báo Biên bản, Nghị quyết và Thông báo của HĐQT về việc bổ sung chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016.
 
Trân trọng./.

Tải tài liệu

- bb nq va tb hdqt bo sung noi dung dhdcd tn 20162016129153145.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác