Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan 18.11.2022

Cập nhật: Ngày 18/11/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan ngày 18/11/2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./

Tin tức khác