Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB, bổ nhiệm thành viên Ban KTNB và ban hành Quy chế KTNB

Cập nhật: Ngày 22/08/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác