Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

Cập nhật: Ngày 06/04/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng

Tin tức khác